QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

TÀI KHOẢN CƠ QUAN TỔ CHỨC

I. Giới thiệu

1. Mục đích

Tài liệu này cung cấp thông tin hướng dẫn Đăng ký Tài khoản Cơ quan, tổ chức tại Cổng dịch vụ công Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Phạm vi

Tài liệu này được sử dụng cho Cơ quan, tổ chức của Cổng dịch vụ công Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

II. Hướng dẫn đăng ký

Doanh nghiệp truy cập vào Cổng dịch vụ công Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tại địa chỉ https://canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn

 

Click  Hệ thống hiển thị giao diện trang Đăng ký Tài khoản:

 

Lưu ý:

* Các thông tin bắt buộc phải nhập

- Cần nhập đúng địa chỉ Email để nhận các thông tin phản hồi từ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- File Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Định dạng .pdf, kích thước <=3MB