VTC14_Tổng kiểm tra PCCC tại các công trình xây dựng trên địa bàn thủ đô