Tuổi trẻ cảnh sát quản lý hành chính tích cực học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy