STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
2 Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật. Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
3 Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
4 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
5 Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
6 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
7 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
8 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
9 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
10 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
11 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
12 Xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
13 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
14 Cấp lại sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
15 Cấp đổi sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
16 Tách sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
17 Đăng ký thường trú Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
18 Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
19 Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Mức độ 1 Cư trú Công an cấp Huyện
20 Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện