STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký thêm con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
2 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
4 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
5 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6 Đăng ký thêm con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
7 Đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
10 Đăng ký mẫu con dấu Mức độ 3 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
11 Đăng ký mẫu con dấu mới (Cơ quan tổ chức nước ngoài không có chức năng hoạt động ngoại giao tại Việt Nam) Mức độ 4 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội