STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
81 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
82 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
83 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
84 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
85 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
86 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
87 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
88 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
89 Cấp lại Chứng minh nhân dân (09 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
90 Cấp Chứng minh nhân dân (09 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
91 Thủ tục: Cấp Chứng minh nhân dân (09 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
92 Cấp lại Chứng minh nhân dân (09 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
93 Thủ tục đổi Chứng minh nhân dân (9 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
94 Thủ tục: Cấp Chứng minh nhân dân (09 số) Mức độ 2 Chứng minh nhân dân Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
95 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân. Mức độ 1 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
96 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mức độ 2 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
97 Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mức độ 2 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
98 Cấp lại thẻ Căn cước công dân Mức độ 2 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
99 Đổi thẻ Căn cước công dân Mức độ 2 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
100 Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Mức độ 2 Căn cước công dân Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện