STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
121 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
122 Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
123 Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
124 Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
125 Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
126 Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
127 Xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
128 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
129 Cấp lại sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
130 Cấp đổi sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
131 Tách sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
132 Đăng ký thường trú Mức độ 1 Cư trú Công an xa, phường, thị trấn
133 Thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
134 Thủ tục Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Mức độ 1 Cư trú Công an cấp Huyện
135 Thủ tục Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
136 Thủ tục Xóa đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
137 Thủ tục Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
138 Cấp lại sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
139 Cấp đổi sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
140 Thủ tục tách sổ hộ khẩu Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện