STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
141 Đăng ký thường trú Mức độ 2 Cư trú Công an cấp Huyện
142 Thủ tục đăng ký thêm con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
143 Thủ tục đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
144 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
145 Thủ tục đăng ký mẫu con dấu mới Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
146 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
147 Đăng ký thêm con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
148 Đăng ký lại mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
149 Thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
150 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu Mức độ 1 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
151 Đăng ký mẫu con dấu Mức độ 3 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
152 Đăng ký mẫu con dấu mới (Cơ quan tổ chức nước ngoài không có chức năng hoạt động ngoại giao tại Việt Nam) Mức độ 4 Con dấu Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội