ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, được gắn liền với của công cuộc đổi mới đất nước theo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân với mục tiêu chung là xây dựng một nền hành chính thực sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.
Lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung và lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) nói riêng, luôn xác định cải cách hành chính là một trong những công tác trọng tâm, là khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, đảm bảo việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, qua đó còn huy động được quần chúng nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm, các vi phạm về trật tự xã hội, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; thông qua công tác thông tin, tuyên truyền giúp Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ có nhận thực đầy đủ về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; đồng thời, nâng cao nhận thức về cải cách hành chính, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong triển khai cải cách hành chính, tham gia giám sát cán bộ, chiến sĩ CAND trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Kế hoạch xác định rõ công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tập trung vào các nội dung: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an và Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, kiểm soát chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính từ khâu dự thảo; công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; yình hình và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH,...
Kế hoạch nhấn mạnh đến việc thông tin, tuyên truyền tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa nền hành chính trong Công an nhân dân, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử; hoạt động của cổng dịch vụ công của Bộ Công an; tình hình thực hiện các đề án, dự án Bộ Công an được Chính phủ giao như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp và quản lý căn cước công dân gắn chíp điện tử,...

Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chín tập trung vào những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; các mô hình đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính tại các đơn vị; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia giám sát quá trình cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH.
Để công tác thông tin, tuyên truyền được phong phú, đa dạng cần thông qua tất cả các đơn vị truyền thông, báo chí như: truyền hình Công an nhân dân; Báo Công an nhân dân, Báo điện tử Công an nhân dân, Phát thanh Công an nhân dân, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH; các báo, tạp chí trong và ngoài ngành; thông qua tờ gấp, pano, áp phích liên quan đến cải cách hành chính của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nội dung thông tin truyên truyền đến từng nhóm đối tượng; thông qua hình thức mở các lớp tập huấn, hội nghị bồi dưỡng quán triệt công tác cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác này; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính của đơn vị./.