CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH TIẾP TỤC TRIỀN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, PHÚC TRA KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT - TTG ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay 59/63 địa phương đã hoàn thành thu thập Phiếu thông tin với khoảng 80 triệu phiếu (riêng 04 địa phương Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Phòng đã có dữ liệu và sẽ tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu hiện vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư). Trong tháng 2/2020, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã thu thập tại 14 địa phương. Kết quả kiểm tra, phúc tra các Đoàn công tác đánh giá: Công an các địa phương đã triển khai thu thập các thông tin dân cư theo đúng quy định, qua đó đã thu thập được gần 97% số phiếu cần thu thập, trong đó, thông tin thu thập được đầy đủ chính xác chiếm trên 90%. Tuy nhiên, vẫn còn gần 10% phiếu thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện việc thu thập thông tin dân cư; đánh giá chất lượng dữ liệu, tính chính xác thông tin dân cư đã được thu thập. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã thành lập 09 đoàn kiểm tra, phúc tra thông tin về dân cư đã thu thập tại 55 địa phương còn lại; dự kiến hoàn thành công tác kiểm tra, phúc tra trước ngày 30/6/2020. Kết quả kiểm tra, phúc tra giúp cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các phương án bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng, đảm bảo chính xác trước khi nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 20/4/2020, đồng chí Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì cuộc họp giữa các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng yêu cầu các phòng, trung tâm khẩn trương việc xây dựng lịch và triển khai thực hiện việc kiểm tra, phúc tra tại từng địa phương. Trong quá trình kiểm tra, phúc tra cần chú ý triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng nội dung, kế hoạch và phương pháp đã được duyệt. Đồng thời có trách nhiệm phúc tra lại kết quả kiểm tra, phát hiện kịp thời những vi phạm, sai sót trong quá trình thu thập thông tin để có căn cứ xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan; thông tin, báo cáo hàng ngày những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện về Ban chỉ đạo./.