CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI LÀM VIỆC VỚI BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CCCD

   Chiều ngày 25/5/2021, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.
   Tham dự buổi làm việc, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Đỗ Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ 1; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía Cục Công tác Đảng và công tác chính trị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, đại diện Lãnh đạo Phòng Thi đua - Khen thưởng, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị. Về phía Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá về những thành tích, đóng góp của các tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở DLQG về DC và Dự án Sản xuất, cấp và Quản lý CCCD

       Tại buổi làm việc, đồng chí Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thông tin kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; những thành tích, đóng góp của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng trong triển khai thực hiện 02 Dự án và dự kiến đề xuất hình thức, số lượng, đối tượng khen thưởng trong thực hiện 02 Dự án. 

Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu ý kiến về công tác phối hợp đề xuất khen thưởng trong triển khai thực hiện Dự án Cơ sở DLQG về DC và Dự án Sản xuất, cấp và Quản lý CCCD

      Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an nhân dân, trực tiếp là cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong triển khai thực hiện 02 Dự án; đồng thời nhất trí với nội dung đề xuất của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đồng chí nêu rõ, Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn xã hội, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế  - xã hội. Chính vì vậy, việc biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp trong triển khai thực hiện 02 Dự án là hoàn toàn cần thiết và khẩn trương; Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Cục Công tác Đảng, công tác chính trị cần sớm tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đề nghị khen thưởng, đồng thời phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo quy định.
    Kết thúc buổi làm việc, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục khen thưởng để báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời nhấn mạnh, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phát huy tinh thần vì Nhân dân phục vụ, hoàn thành xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng./.