Tin hoạt động

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, được gắn liền với của công cuộc đổi mới đất nước theo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân với mục tiêu chung là xây dựng một nền hành chính thực sự dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp với yêu cầu quản lý xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.