Tin hoạt động

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH TIẾP TỤC TRIỀN KHAI KẾ HOẠCH KIỂM TRA, PHÚC TRA KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN DÂN CƯ PHỤC VỤ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT - TTG ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến nay 59/63 địa phương đã hoàn thành thu thập Phiếu thông tin với khoảng 80 triệu phiếu (riêng 04 địa phương Hà Nội, Cần Thơ, Tây Ninh, Hải Phòng đã có dữ liệu và sẽ tiến hành chuyển đổi, đồng bộ dữ liệu hiện vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)