Tin hoạt động

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG AN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH VÀ RA MẮT TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và ra mắt Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư.