Tin tức QLHC về TTXH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP, QUẢN LÝ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ SƠ KẾT 6 THÁNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và Sơ kết 6 tháng thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Công an 63 địa phương trên toàn quốc