Chi tiết văn bản

 QUYẾT ĐỊNH 366/QĐ-TTG NĂM 2020 VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

MENU VĂN BẢN