Chi tiết văn bản

 Thông tư số 31/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 của Bộ Công an quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

MENU VĂN BẢN