Chi tiết văn bản

 Thông tư số 07/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú

MENU VĂN BẢN