Chi tiết văn bản

 THÔNG TƯ 07/2016/TT-BCA QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH 137/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

MENU VĂN BẢN