Chi tiết văn bản

 QUYẾT ĐỊNH 896/QĐ-TTG NĂM 2013 PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

MENU VĂN BẢN