STT Tên thủ tục hành chính Mức độ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
2 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
3 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện
4 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
5 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
6 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
7 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
8 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
9 Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự Mức độ 2 Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội