Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa xii trong Đảng bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
Đồng chí Thiếu tướng Vũ Xuân Dung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm:  Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về  “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương  về “Công tác dân số trong tình hình mới”; bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đã quán triệt nội dung Hướng dẫn số 20/HD/ĐUCA ngày 28/11/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác quản lý đảng viên ở chi bộ trong Công an nhân dân.

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng, có ý nghĩa thiết thực; thông qua đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng giúp toàn thể cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, có nhận thức đúng đắn, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và mỗi đảng viên./

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất