Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng

Những năm qua, công tác THAHS tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo thi hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng và các đơn vị có liên quan, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan THAHS trong cả nước đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, nhất là trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy đảm bảo cho công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng đạt được hiệu quả...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.


Bên cạnh đó, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng đã chỉ đạo Công an các địa phương rà soát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của các mô hình tái hòa nhập cộng đồng để làm cơ sở tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trong thời gian tới. Qua theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn, hiện có rất nhiều mô hình tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng đang được các địa phương duy trì hoạt động và từ đó đã nhân rộng thành hàng ngàn mô hình hoạt động trên quy mô, phạm vi ở cả 03 cấp xã, huyện, tỉnh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng đã đạt được thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng chủ trì, tiếp tục tham mưu có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, trong đó tập trung tham mưu hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Luật THAHS; Chỉ thị số 33 ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; Chỉ thị số 15/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an ngày 19/12/2020 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân, Công an các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép nội dung quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trong triển khai thực hiện các mô hình của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định, hướng dẫn Công an xã chính quy nắm vững và tổ chức thực hiện có hiệu quả; chủ trì, phối hợp nghiên cứu, xây dựng Cơ sở dữ liệu về THAHS tại cộng đồng. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS tại cộng đồng nói chung, bộ phận làm công tác THAHS tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng nói riêng trong những năm tiếp theo trên tinh thần nội dung về xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là xây dựng lực lượng Công an chính quy, hiện đại vào năm 2030…

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất