Nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ

Trình bày báo cáo tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06/CP và Tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia chuyển đổi số năm 2022 được Chính phủ tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Người đứng đầu các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở. Đề án 06/CP với 7 quan điểm chỉ đạo lớn, với mục tiêu tổng quát ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 05 nhóm tiện ích: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế xã hội; Phục vụ phát triển công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư;  Phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đề án 06/CP đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND địa phương thực hiện quyết liệt. Chính phủ đã bổ sung nội dung kiểm điểm thực hiện Đề án vào các phiên họp thường kỳ; Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì 02 Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Đề án và sơ kết 06 tháng thực hiện; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì 18 cuộc họp với các bộ ngành, trực tiếp kiểm tra, khảo sát và chỉ đạo thực hiện tại Hà Nội, Hà Nam, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh. Các Bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và hướng dẫn theo ngành dọc để tổ chức thực hiện. Riêng Bộ Công an đã phát huy vai trò thường trực, phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt; chỉ đạo toàn lực lượng CAND tại 4 cấp tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công. UBND các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó có 8 địa phương được lựa chọn thực hiện điểm để tạo chuyển biến lan tỏa (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hà Nam); nhiều địa phương đã chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực (Bộ Công an) đăng ký triển khai thí điểm các nhiệm vụ liên quan của Đề án (Nghệ An, Bình Dương, Nam Định...).

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả”, trong năm 2023, ngoài việc tập trung hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ còn chậm tiến độ năm 2022 trong thời gian nhanh nhất, thay mặt Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo người đứng đầu các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, xuyên suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Người đứng đầu các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa, ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết để triển khai thực hiện Đề án. Có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho cấp cơ sở. Chỉ đạo điều tra cơ bản theo đặc thù vùng miền để áp dụng, triển khai đề án cho phù hợp tại địa phương. Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tham mưu xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

“Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06/CP, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng trình Quốc hội Luật Căn cước công dân sửa đổi; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, liên quan xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để triển khai các chính sách mới liên quan đến thực hiện đề án...” - Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng kiến nghị cần nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Tập trung nhân rộng, triển khai trên toàn quốc với 2 dịch vụ công liên thông: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí trên địa bàn toàn quốc trong tháng 01/2023.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cập nhật vào Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính, cập nhật vào kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng phương án cắt giảm bộ phận tiếp dân trực tiếp để đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến (hoàn thành trong quý IV năm 2023). Yêu cầu 100% cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tuyên truyền người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

“Đẩy mạnh phát triển công dân số và tăng cường nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử phục phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân sử dụng ứng dụng công dân số quốc gia VNeID và đa dạng hóa các tiện ích để người dân tham gia sử dụng. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh thực hiện các nội dung ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên các lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ được giao” - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đánh giá và đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các bộ, ngành, địa phương rà soát đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, có sự kết nối, chia sẻ phục vụ các nhiệm vụ chung của đất nước. Giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu lớn quốc gia để giảm thiểu kinh phí đầu tư, tối ưu nguồn lực quản trị vận hành cũng như thống nhất về các nền tảng triển khai, bảo đảm an ninh an toàn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị đầu cuối cho cán bộ công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với hệ thống công nghệ thông tin tại địa phương bảo đảm an ninh, an toàn. Chỉ đạo, giám sát Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP cấp cơ sở trong công tác thu thập, làm sạch thông tin bảo đảm chính xác./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất