Yêu cầu đối với các Bộ, ngành, địa phương đảm bảo việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về cải cách hành chính bỏ Sổ hộ khẩu giấy có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thì các Bộ, ngành, địa phương phải thực hiện một số nội dung sau:

 - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 104/2022/NĐ-CP và thực hiện công bố thủ tục hành chính theo quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình. Từ ngày 01/01/2023 khi Nghị định 104/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì các thủ tục hành chính, dịch vụ công có yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú được thay thế bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định về việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

 - Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hạ tầng về hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn về thông tin; phối hợp với Bộ Công an triển khai thực hiện các giải pháp kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để ứng dụng giải quyết các thủ tục hành chính, công tác chuyên môn với mục tiêu “sử dụng thông tin về cư trú của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh về cư trú trong giải quyết các thủ tục hành chính”.

Đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa còn khó khăn trong việc liên thông, kết nối thì có thể thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú như thẻ CCCD, Chúng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở DLQG về DC (Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của bộ, cơ quan, địa phương  hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ)./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất